fbpx

2% Z DANE

Od roku 2016 Breathe funguje ako občianske združenie, vďaka čomu máme možnosť požiadať o vaše 2% z dane, ktoré pomôžu Breathe festivalu rásť a posunúť ho ďalej.

Poďte do toho s nami!

Venujte nám svoje 2% a vytvorte s nami lepší Breathe.

Postup pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15.2.2021.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do vyhlásenia.

5. Tlačivá (teda Vyhlásenie, Potvrdenie o príjme) doručte osobne, alebo zašlite poštou najneskôr do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme.

Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho občianskeho združenia. Suma ale nesmie byť nižšia ako 3€.

2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte osobne, alebo zašlite poštou v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Postup pre právnické osoby

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov PO – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v DP, že poukazujete 2% z dane.

2. Riadne vyplnené DP doručte osobne, alebo zašlite poštou v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

P.S.

Ak poukazujete 2 % ako fyzická osoba, prosím používajte k asignácii 2 % výlučne tlačivá určené Finančnou správou SR (viď príloha). Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane musia byť samostatne na jednostranných listoch alebo obe na jednom obojstranne tlačenom liste.

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie

Údaje potrebné na poukázanie 2% Breathe o.z.:


Obchodné meno/názov: Breathe o.z.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 50200658  (pozor IČO sa od roku 
2018 zarovnáva sprava)

Adresa/sídlo: Tehelná 55, Prešov, 08001, Slovenská republika